GRATIS VERZENDING BIJ BESTELLINGEN BOVEN €75

Algemene voorwaarden

Hartelijk welkom op de kismydrinks.com website (hierna de “Site”). Kissmydrinks.com is een website waarop meer info gegeven wordt over een gamma Belgische aperitieven die ook te koop worden aangeboden voor verzending in Europa met uitzondering van enkele lidstaten.

Mogen wij u vragen om even de tijd te nemen om deze voorwaarden aandachtig te lezen. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die online, via elk mobiel toestel, per e-mail of per telefoon beschikbaar worden gesteld. Door naar onze (mobiele) website te gaan, de pagina’s te bekijken en er gebruik van te maken erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Mocht u bijzondere diensten of producten aankopen op de Site, dan kan kissmydrinks.com u van tijd tot tijd aanvullende richtlijnen, regels en beleidslijnen toesturen die op deze diensten of producten van toepassing zijn, en die allemaal deel uitmaken van deze voorwaarden en van toepassing zijn bij uw gebruik van de site.

kissmydrinks.com kan van tijd tot tijd de voorwaarden aanpassen en de wijzigingen posten op de site. Wanneer u de site gebruikt nadat wijzigingen gepost zijn, dan geeft u door uw gebruik aan deze wijzigingen te hebben aanvaard.

Voor de betekenis van de definities gebruikt in deze voorwaarden, zie punt 17 hierna.

 

1. IDENTIFICATIE

Family Spirits is de verkoper van de producten die getoond worden op de site. Family Spirits is een besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Lodewijk de Raetlaan 5/4, België en exploitatiezetel te 8870 Izegem, Lodewijk de Raetlaan 5/4, België en geregistreerd in het RPR te Kortrijk onder het nummer BE0651.676.187;
U kan Familmy Spirits contacteren via:
• Tel: +32 498 28 77 65
• Email: [email protected]

 

2. CORRECTHEID VAN DE INHOUD 

kissmydrinks.com doet haar best om de informatie op de site tijdig aan te passen. Het is evenwel niet mogelijk om alle fouten uit te sluiten. Er kunnen onjuistheden of tikfouten in de informatie en andere gegevens op de site voorkomen. De informatie over de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Aanpassingen aan de inhoud worden regelmatig doorgevoerd zonder u hiervan expliciet op de hoogte te brengen. Family Spirits tracht naar best vermogen correcte productinformatie te verschaffen en de kleuren van de producten accuraat weer te geven. Gewichten, afmetingen en volumes van de producten blijven echter benaderingen en er wordt niet gegarandeerd dat ieder scherm een kleur identiek weergeeft, of dat de kleur bij ontvangst van een product niet kan afwijken.
Family Spirits zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor het gebruik van deze Site, inclusief, zonder beperking, de inhoud ervan en eventuele fouten. 

 

3. PRIJZEN 

Alle prijzen worden vermeld op de Site en zijn inclusief BTW voor leveringen binnen de EU en exclusief verzendkosten. De munteenheid wordt steeds duidelijk vermeld. Is de prijs verkeerd of worden de verzendkosten verkeerdelijk voorgesteld, dan zal u zo snel mogelijk worden geïnformeerd. In dit geval kunt u uw bestelling kosteloos annuleren. 

 

4. ONLINE BESTELLEN 

Bestellen kan vanaf de wettelijke leeftijd voor de consumptie van alcohol in het land van residentie. Het orderproces omvat de volgende stappen: 

1. Kies uw product en voeg het toe aan het winkelwagentje;

2. Kies een leveringsmethode;

3. Geef het leveringsadres in;

4. Geef het facturatieadres in samen met de betalingsinformatie;

5. U zal gevraagd worden de Algemene Voorwaarden te aanvaarden;

6. Bekijk aandacht de samenvatting van uw bestelling.

Nadat u uw bestelling geplaatst heeft, zal u van Family Spirits een e-mail ontvangen waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd. Indien u met een kredietkaart betaalt, zal u ook een e-mail ontvangen met de status van uw betaling. Zodra de goederen zijn opgestuurd (the “Shipping Notification E-mail”) zal u een verwittiging ontvangen. Alle bestellingen zijn afhankelijk van de beschikbare voorraad. Bij een onverwachte stockbreuk zullen wij u informeren en behouden wij ons het recht om de reservatie voor een bestelling te annuleren.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden in de bevestigingsmail van de bestelling meegezonden en zijn van toepassing op elke rechtsverhouding die tussen Famimly Spirits en de Consument ontstaat. De Consument bevestigt dit uitdrukkelijk tijdens het bestelproces. 

 

5. BETALING 

De betalingsmodaliteiten die wij toestaan worden op de Site vermeld. Het bedrag zal worden aangerekend in de munteenheid waarin u heeft besteld. Voor onze betalingsmodaliteiten met kredietkaarten en de veiligheid hieromtrent zie ook de privacy policy.
Sommige bedrijven, gelegen in bepaalde landen en in het bezit van een geldig BTW nummer, hebben de mogelijkheid te betalen nà ontvangst van factuur. Family Spirits behoudt zich het recht voor om een vooruitbetaling te vragen bij een eerste bestelling.
In afwijking van artikel 1583 BW, blijft Family Spirits eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en eventuele nalatigheidsintresten en/of schadevergoedingen. 

 

6. VERKOOP 

Een “Verkoop” is het online aankopen van een artikel dat op het opgegeven adres wordt geleverd. De betaling gebeurt vooraf. Op dat moment komt de koop tot stand. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.
Family Spirits behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in de volgende gevallen: 

1. Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;

2. Wanneer kan worden aangenomen dat de klant de intentie heeft om de artikelen zelf opnieuw te verkopen;

3. Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;

4. Bij vaststelling van een ongeldig aanbod;

5. Bij overmacht.

 

7. LANDEN WAAR WORDT GELEVERD EN LEVERINGSBEPERKINGEN 

De producten op Kissmydrinks.com worden enkel geleverd in Europa met uitzondering van enkele lidstaten. Speciale regels: 

1. Postbusadressen en militaire APO adressen worden niet aanvaard.

2. Levering in België is mogelijk van maandag tot vrijdag, met uitzondering van feestdagen

 

8. LEVERINGEN 

De levering zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de Gebruiker verhaald zullen worden. Als uw order niet tijdig wordt geleverd kan u ons steeds contacteren op [email protected] met vermelding van uw klantennummer of ordernummer. Mochten wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling binnen de 30 dagen na de orderbevestiging uit te sturen dan kan u deze bestelling kosteloos annuleren en wordt de terugbetaling gegarandeerd.
De verzending wordt steeds uitgevoerd door een professionele koerier. Bij ontvangst van de goederen wordt een handtekening vereist. U aanvaardt dat een zending mag worden afgeleverd aan een persoon, andere dan de Aanvrager, indien deze zich op het door u aangegeven adres bevindt. Wanneer bij aflevering niemand aanwezig is, zal u worden gevraagd een nieuwe afspraak te maken voor een 2e aanbieding. Dit kan telefonisch of via het kaartje dat u zou moeten hebben ontvangen in de brievenbus. Een overzicht van de leveringsmethodes, hun garanties en beperkingen kan u vinden op onze verzendinstructies. 

 

9. GEBREKKIG PRODUCT OF VERKEERDE LEVERING 

Bij ontvangst moet u de goederen onmiddellijk inspecteren. Indien u van mening bent dat de levering niet conform aan de bestelling is, tekent u de leveringsbon niet af en/of vermeldt u duidelijk het probleem op de bon van de koerier. Gelieve ons binnen de 24 uur en met vermelding van uw ordernummer, op de hoogte te brengen van het probleem via volgend email adres: [email protected]. 10. Klachtenbehandeling:

 Ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de ontvangstdatum van uw bestelling. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, beantwoorden wij uw bericht binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 

10. VERKOOP OP AFSTAND – RECHT VAN HERROEPING

U kan uw recht van herroeping uitoefenen voor ongebruikte goederen. Er geldt geen herroepingsrecht bij gepersonaliseerde producten of items die door Kissmydrinks.com tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van de consument.
Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag (i) waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt, of, (ii) voor overeenkomsten waarbij de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd na de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons via een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring (bv schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Teruggestuurde goederen zullen enkel worden aanvaard door Family Spirits op voorwaarde dat u de artikelen niet in gebruik hebt genomen.
Goederen die specifiek voor de Gebruiker ontworpen zijn worden niet teruggenomen en de Gebruiker kan zich daarvoor niet beroepen op het verzakingsbeding.
Meer informatie omtrent uitzonderingen op het herroepingsrecht kan u vinden op FOD Economie.

 

11. GEVOLGEN VAN DE HERROEPING 

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat ogenblik hebt gedaan, inclusief verzendingskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onmiddellijk van ons terug.
Wij brengen de waardevermindering in rekening die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Family Spirits.
Voor een retour dient u de volgende procedure te volgen:
Stap 1: Contacteer [email protected] en vermeld uw ordernummer. Stuur ons het ingevulde Herroepingsformulier per e-mail of per post. Wij zullen u per e-mail onze retourinstructies toesturen. De retourkosten, die wij zullen vermelden in deze email, zijn te uwen laste.
Stap 2: Verpak de goederen voor u ze terugstuurt (stuur enkel niet gebruikte goederen terug, in originele verpakking en volledig met originele etiketten, accessoires, gebruiksaanwijzing, en garantie). De originele verpakking zorgt er mede voor dat schade tijdens het terugsturen wordt vermeden.
Stap 3: Druk het retouretiket af en kleef deze op de doos/dozen. Het ontvangen etiket zal alle informatie bevatten om de retour goed te laten verlopen (uw gegevens, ons leveringsadres en de koeriersnaam).
Stap 4: Mocht u vragen hebben na stap 3, aarzel niet ons te contacteren. Indien geen vragen, dan moet u de goederen binnen de 14 dagen naar ons terugsturen.
Stap 5: Als de goederen ons in goede omstandigheden bereiken dan zal U binnen de 14 dagen worden terugbetaald. Mochten de goederen onvolledig of beschadigd toekomen, dan zullen wij u dit laten weten.
Let wel: Goederen die specifiek voor de Gebruiker ontworpen zijn en/of die snel kunnen bederven worden niet teruggenomen en de Gebruiker kan zich daarvoor niet beroepen op het verzakingsbeding. 

 

12. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Gebruik van de Site:
Family Spirits is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Site, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van deze Site (inclusief maar niet beperkt tot ‘verlies van winst’).
Wettelijke garantie:
Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Gedurende de voormelde periode verbindt de Verkoper zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de kosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs door de klant.
Garantie- voorwaarden:
Om een beroep te doen op een garantie, moet de klant het aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
Uitsluitingen:
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur (bijvoorbeeld batterijen, slijtageartikelen of artikelen met een kortere vervaldatum) of in geval van tussenkomst door een niet door de Verkoper aangewezen derde.
Gebruik van de goederen:
Family Spirits is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de Gebruiker of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.
Levering en andere uitsluitingen:
Family spirits kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven van om het even welke termijn, aangezien alle termijnen louter indicatief zijn zonder enige verplichting in hoofde van Family Spirits, noch voor enige andere schade die die zou zijn veroorzaakt door de fout of nalatigheid van Family Spirits, zelfs in geval van zware fout. Iedere gevolgschade of om het even welke andere schade die niet kan worden voorzien door één van de partijen op het moment van het sluiten van de verkoopsovereenkomst is uitgesloten van vergoeding.
De volledige aansprakelijkheid van Family Spirits zal nooit de aankoopprijs van het product in kwestie overschrijden. 

 

13. VERWIJZING NAAR ANDERE WEBSITES EN GEBRUIK VAN MATERIAAL VAN/VIA DE SITE

De verwijzing naar een andere website via onze Site is louter ter informatie. Enkel en alleen met de expliciete toestemming van Family Spirits kan informatie op de Site elders worden gebruikt. Het is verboden om de diensten, de pagina’s van de Site, of de informaticacodes die betrekking hebben op de Site te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, te downloaden, te verspreiden, over te dragen of commercieel uit te baten en/of te verdelen. Alle beelden op deze website zijn eigendom van Family Spirits. De reproductie van beelden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden.
Informatie en suggesties die ons worden meegedeeld via de Site, kunnen vrijblijvend en zonder enige tegemoetkoming door Family Spirits worden aangewend. 

 

14. BEËINDIGING

Annulatie door Family Spirits van de verkoopsovereenkomst is steeds mogelijk, zonder vooraf te verwittigen. 

 

15. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

 Family Spirits heeft deze Site voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden ontwikkeld. Alle rechten, en in het bijzonder alle Intellectuele Eigendomsrechten, verbonden aan deze Site worden beheerd door en zijn het exclusief bezit van Family Spirits. Op grond van deze rechten is het verboden informatie of materiaal dat zich bevindt op de Site te wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, reproduceren, publiceren of hiermee afgeleide werken te creëren. Dit alles evenwel met uitzondering van het volgende :
U mag de inhoud downloaden en hiervan één kopij maken voor louter persoonlijk, niet-commercieel gebruik op voorwaarde dat u de inhoud van het materiaal waarop de Intellectuele Eigendomsrechten gelden in haar oorspronkelijke staat handhaaft. Het kopiëren of opslaan van om het even welke inhoud buiten persoonlijk, niet-commercieel gebruik wordt niet toegelaten. Alle andere handelsmerken, tekens, illustraties, beelden of emblemen die op onze producten, toebehoren of verpakkingen verschijnen, zijn en blijven het exclusieve bezit van Family Spirits. De reproductie hiervan, geheel of gedeeltelijk, voor welke reden of voor welk middel dan ook, is strikt verboden. Ook het gebruik van om het even welke combinatie met een ander teken, symbool, embleem of ander distinctief teken is verboden.
De technologie wordt verstrekt en beheerd door Family Spirits. 

 

16. PRIVACY POLICY

 Family Spirits erkent het belang van de privésfeer. Onze privacy policy kunt u terugvinden door hier te klikken. Deze privacy policy voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangebracht door Family Spirits. Door het gebruik van deze Site aanvaardt de Gebruiker impliciet de Privacy Policy.
Door te bestellen via de Site van Family Spirits, staat de Gebruiker Family spirits uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.
De Gebruiker heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering en heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Gebruiker uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel. 

 

17. DEFINITIES

 In het kader van deze algemene voorwaarden, worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd: 

  1. Algemene Verkoopsvoorwaarden: Deze voorwaarden en al haar toevoegingen of bijwerkingen;
  2. Bestelling: het resultaat van het orderproces zoals beschreven in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden. Na ontvangst van de betaling, wordt de Bestelling een Verkoop;
  3. Family Spirits: Family Spirits, besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 8870 Izegem, Lodewijk de Raetlaan 5/4, en exploitatiezetel te 8870 Izegem, Lodewijk de Raetlaan 5/4 en geregistreerd in het RPR te Kortrijk onder het nummer BE0651.676.187;
  4. Gebruiker: een gebruiker van deze website, meerbepaald iemand die door het intypen van het adres van deze website of door het volgen van een link op deze website terecht komt en de website gebruikt voor informatieve doeleinden of om een bestelling te plaatsen;
  5. Site: : Verzameling van bij elkaar horende pagina’s op het wereldwijde web gegroepeerd onder het adres van Kissmydrinks.com De mogelijkheden van de Site variëren van het aanbieden van statische informatie tot interactieve communicatie met multimediale toepassingen en de aankoop van goederen.
  6. Verkoop: het online aankopen van een artikel dat thuis of op kantoor wordt geleverd. De betaling geschiedt vooraf. Op het moment van ontvangst van de betaling komt de verkoop tot stand.

 

18. WETGEVING

 De geschillen aangaande het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het contract of van de huidige Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht en vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Gent en Brugge, onverminderd het recht van de consument om een geschil te brengen voor de rechter die bevoegd is op grond van een dwingende wetsbepaling. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, enz.).
Zo één van de huidige voorwaarden nietig verklaard mocht worden of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.
Conform art. 14.1 van Verordening (EU) nr. 524/2013 kunt u beroep doen op de alternatieve online geschillenbeslechting van de Europese Commissie (verordening ODR consumenten). ODR biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit online transacties. 

 

19. SLOT 

Deze overeenkomst vervangt iedere vroegere overeenkomst met de gebruiker.
Voor alle vragen, opmerkingen of technische problemen met betrekking tot deze site kan contact worden opgenomen via volgende gegevens :
[email protected]
tel. 0498/28.77.65.
Deze Algemene Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 02/03/2020.